Kontrakt med Bolaget

31 Kontrakt upprättade 1895-97Från Sotenäs kommunarkiv

10 Kontrakt avseende Tomtplats

Från Sotenäs kommunarkiv

Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka upplåter härmed åt Bokhållaren Carl Pettersson och Verkmästeran Arvid Carlander:

  1. Tomtplatsen No. 3
  2. Plats för dertill hörande 6 vedbodar
  3. Kåltäppan vid norra gafveln af Hus No. 3 och gårdsplanen invid samma hus Västra sida

Allt beläget å Malmöns Stenhuggeri

  1. Å denna tomtplats, som anvisas åt arrendatorerna af Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka, ega arrendatorena rätt uppföra ett boningshus jemte nödvändiga uthus.
  1. Så länge arrendatorerna hafva anställning hos Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka betalas af dem icke något arrende för denna tomtplats.
  1. Andra än i Granitaktiebolagets tjenst anställda personer får icke utan Bolagets medgifvande inhysas.
  1. Å den genom detta kontrakt upplåtna tomtplatsen får ej utan särskildt tillstånd af Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka handel af något slag idkas.  Arrendatorerna får ej heller upplåta plats åt gårdfarihandlanden, som icke erlagt den af Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enkas bestämda afgifter.
  1. Arrendatorerna ega ovilkorlig skyldighet att iakttaga snygghet och renlighet omkring sin bostad och i dess närhet. Koksspillning och annan orenlighet får icke utslåss utan skall dertill särskildt kompost användas, och i öfrigt åligga arrendatorerna att noga rätta sig efter de föreskrifter, som i detta hänseende kunna utfärdas.

Uddevalla den 2 januari 1896

Carl Pettersson Arvid Carlander


09 Kontrakt att idka Handel
Från Sotenäs kommunarkiv

Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka upplåter härmed åt Herr Arvid Carlander, Malmön, rättighet att å Malmöns Stenhuggeri idka handel med diverse varor såsom specerier, garn och manufaktur.

Härför erlägger Herr Arvid Carlander kronor 25 till Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka för år att betalas hvarje halfår i förskott.

Malmöns Stenhuggeri den 24 maj 1895

Arvid Carlander


21 Kontrakt angående Matservering i Fiskeläget
Från Sotenäs kommunarkiv


15 Kontrakt angående Sprängning

Från Sotenäs kommunarkiv

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…