Läsbibliotek

06 Reglemente för LäsbibliotekFrån Sotenäs kommunarkiv

Reglementet för Läsbiblioteket vid Malmöns Stenhuggeri fastställdes den 19 oktober 1976.
Böckerna förvarades i skolsalen i Hus 2 till 1880 då de flyttades till kontoret på Herrgården.
Sista funna protokollet i kommunens arkiv är från 1895.

Hela 46 personer tecknade sig som delägare i biblioteket vilket visar på ett mycket stort intresse då det 1879 var endast 43 familjer med sammanlagt 204 personer mantalsskrivna på Draget.

Till varje årsmöte som ägde rum i November infann sig 25-30 personer och som (oavlönad) bibliotekarie hela tiden återfinns Herr Otto Sandsten.

Utlåningstiden bestämmes av bokens värde sålunda att bok af 1 krona utlånas för 2 veckor, och af högre värde för 4 veckor. Inlemnas bok icke i behörig ordning plikte lämnaren 1/8 af bokens värde.

Biblioteket hade en bred inriktning av litteratur och bland inköpta böcker det första året 1876 finns bl.a. ”Skattgrävaren, Sveriges Historia, Havets Mysterier, Resa i Holland, Familjelivets Skiften, Världens Uppkomst, Två år i Amerika, Människans egna Kraft, Populär Geologis samt Fosterländska Minnen”. Sammanlagt köptes böcker för 140 kronor.

1878 inköptes bl.a. ”Nordens Folkliv 1-4, Baron Münchhausen, Gamla Karoliner, Jorden Runt, Min hustru och jag, Arternas Uppkomst, En Öldrickares Berättelser, Världshistoria och Skogarnas Konung” för 83 kronor.

26 Inköp Biblioteket 1878Från Sotenäs kommunarkiv

Reglemente för Läsbibliotek vid Malmöns Stenhuggeri, faststäldt den 19 oktober 1876.
  1. Läsbiblioteket som åstadkommes genom frivilliga bidrag förblifver alltid en Malmöns Stenhuggeri tillhörighet, och äger den eller de som derifrån afflytta icke någon andel mera i bibliotheket.
  2. Äfven sedan biblioteket stiftats kan inträde deri få ske mot ärläggande av en krona.
  3. Endast inom Malmöns arbetsstation, och personer som tillhöra biblioteket utlånas böcker och skrifter.
  4. Utlåningstid bestämmes efter bokens värde, sålunda att bok á 1 krona utlånas för 2 veckor, och af högre värde för 4 veckor. Inlemnas icke bok i behörig ordning plikte lånaren 1/8 av bokens wärde.
  5. Delägare i biblioteket äga att utan afgift låna de böcker som i bibliotket finnes.
  6. Låntagare får icke mot vite af 50 öre till annan person öfverlemna erhållen bok utan skall han ovillkorligen densamma till bibliotekariens återställa.
  7. Låntagare akte och bevare noga till låns erhållen bok, skulle den sönderrifves eller nedsmutsas, så att dess verde är förminskat vare han förpliktigad att betala bokens värde.Man kan undra hur stark anknytning till bolaget som biblioteket hade och vilka intressen och syften som C.A. Kullgren Änka hade nör föreningen stöttades ekonomiskt vid igångsättandet. Man får väl hoppas att motivet var ädelt och att syftet då givetvis var att höja stenhuggarnas bildning och användbarhet inom bolaget samt dessutom som ett led i att minska spritberoendet. IOGT-logen ”Strandliljan” bildades kort efteråt.Men största orsaken till föreningens bildande får man nog söka i förvaltaren Sahlbergs strävanden, som värnade om arbetarnas ve och väl och som kom att så småningom kosta honom han plats vid en s.k. omstrukturering av bolaget 1893-94, efter att ha innehaft förvaltareplatsen i hela 19 år

29 Delägare i Biblioteket 1880Från Sotenäs kommunarkiv

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…