Bohusläningen

BOHUSLÄNINGEN BERÄTTAR –

3 Apri 1884 – Årsrapport från ”Köpmännen å landet inom Bohusläns assuransbolag 1883”
…under året har eldswåda inträffat hos en försäkringsägare, handlandenJ.A. Lindqvist å Malmön, Sotenäs. Ersättning för derwid timad skada är af Bolaget utbetalt 781:68, hvarjemte styrelsen till Polermästare H.P.Persson och Smed Olof Pehrsson å Malmön, utbetalt 25 kronor, såsom premier för deras wid ifrågavarande eldswåda visande raskhet och rådighet, som förhindrade att hela det å platsen warande, till 5.000.- kronor wärderade warulagret förolyckades.

18 Augusti 1891
Stenhuggeriarbetare å Malmön, jämte familjemedlemmar till ett antal af 250 hade i söndags inbjudits af sin arbetsgivare , firman C.A. Kullgrens Enka i Uddevalla, att besöka industriutställningen i Göteborg. Resan gjordes med ångaren ”ALBREKTSUND”, hvars befälhavare vitsordat stenhuggeriarbetarnas mönstergilla uppförande ombord, under ledning af förvaltaren Sahlberg.

31 Mars 1898 – Olycksfall med dödlig utgång å Malmön
I Tisdags fm skulle soldaren J.A. Stenqvist, som hade anställning vid stenhuggeriet å Malmön, till sjön derstädes nedforsla en med ett större stenblock lastad vagn, derwid han gick framför denna för att hålla emot i sluttningen. Derwid inträffade att Stenqvist i snösörjan råkade slinta och föll omkull, hvarwid vagnens ena hjul passerade underlivet på den olycklige. Skadan var så svår, att han, innan läkare hunnit anlända, redan aflidit. Stenqvist var 36 år gammal och efterlemnar hustru och 5 barn i betryckta omständigheter.

Här kommer så småningom fler notiser och artiklar från Bohusläningen när jag hunnit gå igenom arkiven…

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…