Byggnader 1882 och 1888

Byggnader och Inventarier på Draget ägda av Kullgrens Enka
enligt ”Inventarium för Stenhuggeriet 1882 samt 1888”.

Här saknas det bild på en del av byggnaderna…

IMG_0290
Foto Oscar Färdig. Bohusläns Museum.

Draget 1. Förvaltarbostaden ”Herrgården” 1859
Den ursprungliga byggnaden brann ner men en ny uppfördes 1859. Kontor och förvaltarbostad för Kullgrens Enka. Den var ursprungligen en bondstuga från Morlanda på Orust som rivits och forslats till Draget. Man byggde till en övervåning för förvaltaren att bo i medan underdelen blev kontor med ett rum för en medhjälpare. (Dragsvägen 10).
1882 och 1888 – Tvåvåningshus af timmer, brädklädt och oljemålat med tak af tegel på bräder samt takrännor och stuprör av trä. Innehåller 9 boningsrum, 1 kök, 2 förstugor samt innanfönster till alla rummen. Under balkongen är pelare av sten uppsatta 1864. Uti huset finnes 1 st större jernspis utan kärl samt 1 st koksgryta. Inköpt 1859.

IMG_0505
Foto Anna Rosén

Draget 2. ”Skolan” 1861
Bostadsbarack.  (Häststensvägen 1).
1882 och 1888 – Arbetarbostad, tvåvåningshus af timmer, brädklädt och rödmålat, med tak af tegel på bräder. Innehåller i undre våningen 3 boningsrum, bakstuga, kök samt förstuga, samt i öfre 3 boningsrum, sal och förstuga. Alla rummen äro försedda med innanfönster. I salen finnes 1 tegelkakelugn, 6 st skolbänkar, 1 bokskåp, 3 bord och 1 stol. I 5 rum finnes s.k. kokugnar med 5 grytor inalles. I ett rum finnes mitraljös samt i ett rum kamin. Inköpt 1861.

Draget 3. 1861
Bondgård som fraktades till Malmön. Bostadshus.
1882 och 1888 – Envåningshus af timmer, brädklädt och rödmålat med tak af tegel på bräder. Innehåller 6 boningsrum, kök och förstuga samt innanfönster till alla rummen och köket. Uti huset finnas 4 st jernspisar med gryta till 1 st, 1 st köksspis af jern, 1 st mitrailiös, 1 st pottkakelugn. För sydvestra hörnrummet är förstuga uppförd 1887. 1862 rödmåladt afträde. Inköpt 1861.

41 Hus 4 år 1920 (GHM)
Foto från 1920.  Göteborgs Historiska Museum

Draget 4. Baracken ”Parken” 1844 – 1931
Timmerhus som flyttades som bostadsbarack från Trollhättan till Draget och som var den första arbetarbaracken.
1882 och 1888 – Tvåvåningshus af timmer, brädklädt och rödmåladt med tak af tegel på bräder. Innehåller 15 boningsrum och 2 kök samt 13 jernspisar med 7 st. grytor.  Rödmåladt afträde.  Inköpt 1844.

Draget 5. ”Ljungboa” 1852 – 1931
Uthus till hus 4, bostadsbaracken ”Parken”. Här förvarades bl a ljung till isolering av husen.
1882 och 1888 – Magasin, byggt av resvirke, brädklädt och rödmåladt under tak af tegel på bräder. 3 st vedbodar äro afskrankade i östra ändan. 4 st vedbodar afskrankade i vestra ändan 1887. Nytt golf ovanpå det gamla 1879. Byggt 1852.

Draget 6. ”Smévinn” 1845 – 1929
Bostadsbarack / Smedja. (Smedjevinden)
1882 och 1888 – Magasin, undre delen byggd af kallmur och öfre delen af timmer under tak af tegel på bräder. Innehåller smedja med 4 härdar, kol- materialbod samt på vinden 2 boningsrum med 2 jernspisar och två grytor. Husets öfre del är brädklädt och rödmåladt utvändigt. Byggt 1845.


11 Ca Göta Källare och Herrgården (GHM)
Foto 1890 Göteborgs Historiska Museum

Draget 7. ”Göta Källare” 1861
Byggt som proviantmagasin för att förvara och tillhandahålla baslivsmedel för arbetarna. Här såldes bl.a. amerikanskt fläsk, snus, sill och annat som hörde till livets nödtorft.Även använt som iskällare, likkällare, havreförråd och brandstation. Tillbyggt på sidorna som magasin för kranstockar etc. samt garage för Malmöns enda taxi. (Dragsvägen 19)
1888 – Proviantmagasin. Bygdt underst af sten och öfverst af timmer, med tak af tegel på bräder. Innehåller inunder 2 källare och ofvanpå proviantmagasin med fyra större mjöllårar. Intill vestra sidan är tillbygge af resvirke, brädklädt med tak af tegel på bräder, och vid östra sidan skjul af bräder, med tak af papp på bräder. Tillökt till hela husets längd 1885. Jerntrådsduk för fönstren 35 kvadratfot. Tillbyggena tillika med proviantmagasinets öfre del rödmålade. Byggt 1861 

Draget 8. Virkesmagasin 1849 – 1954
Förråd för kranstockar, virke till stenkärrorna, etc.
1888 – Virkesmagasin. Bygdt af resvirke, brädklädt och rödmåladt, under tak af tegel på bräder. Innehåller inunder ett större virkesmagasin och ofvanpå vind för diverse materialier. I virkesmagasinet är afskrankning bygd af propps, ca 100 st.  Byggt 1849.

 Draget 9.  1859
Uthus till hus no.1. Här förvarades bl a ”landån” som förvaltaren åkte till kyrkan med.  (Dragsvägen 10).
1888 – Uthus. Flygelbyggnad till Hus no.1. Bygdt af resvirke, brädklädt och rödmåladt under tak af tegel på bräder. Innehåller 2 vedbodar och 2 waterclosets å ena sidan samt stall med tvenne spillrännor och foderkammare å den andra. Ofvanpå höskulle. Byggt 1859

Draget 10.  1861
Bondgård som fraktades till Malmön. Ägdes av förvaltare Carlquist när han dog 1931.  Bostadshus.  Här ordnades vid sekelskiftet dans och fester.  (Dragsvägen 15)
1888 – Envåningshus, bygdt af timmer, brädklädt och rödmåladt, under tak af tegel på bräder. Innehåller inunder 3 boningsrum, bakstuga samt kök med inmurad bryggpanna och å vinden 3 boningsrum och 2 kontor. I huset finns 4 st jernspisar med st grytor samt 2 tegelkakelugnar. Rödmålad afträde byggt 1872. Huset byggt 1861.

Draget 11. 1862 – 1954
Uthus till hus No. 2
1888 – Bygdt af resvirke, brädklädt och rödmåladt, innehåller 8 stycken vedbodar. Byggt 1862.

 

79 Krutkällaren i Badhusviken - Arvid Carlander (SB)
Krutkällaren på Dragsholme – Arvid Carlander. Från Sotenäs bildarkiv.

Draget 12. Kruthus 1862 – 1954
På  Dragsholme finns stenfoten kvar av en mindre byggnad med måtten 4,25 x 4.35 m och cirka 1,8 m hög som troligen var kruthuset.
1888 – Kruthus.  Byggdt af granit och fogstruket med tak af tegel på bräder.  Allt trä utvändigt rödmåladt.  Innehåller ett rum till förvaring af krut.  Byggt 1862.

10 Polerverkstaden ca 1890 (GHM)
Polerverket 1890. Från Göteborgs Historiska Museum.

Draget 13. Polerverkstaden / Ångsliperiet 1870 – 1954
1882 och 1888 – Innehållande verkstadsrum, maskinrum, slipstensrum och ångpannehus. Byggnaden är 100 fot lång och 40 fot bred förutom ångpannhuset, som är 18 fot långt och 15 fot bredt. Allt byggdt av stolpvirke, brädklädt och måladt utvändigt med kreosotfernissa. Tak af spån på bräder. Ångpannehuset och maskinrummets ytterväggar äro infordrade med tegel.
Tillbyggnad 60 fot lång och 25 fot bred, uppförd 1876. Vindsgolvet innehåller cirka 250 st bräder med mellanlägg af papp. Tillbyggnad 17 fot lång och 5 fot bred, uppförd 1876 för sand, af resvirke och bräder med spåntak.
I värdet är inberäknadt grund och murar, såväl för huset som för alla maskinerna och planering utanför byggnaden, 7 stora lagerbockar för axelledningen, ställningar för vertikalpolerare samt vindsgolvet som innehåller ca 750 st 15 à 18 fots bräder med mellanlägg af papp. Wägerna invändigt pappersklädda. Kontor på vinden.  Byggt 1870.

Draget 14.  ”Smedjan”  1872 – 1954
1882 och 1888 – Smedja, byggd af resvirke, brädklädt och måladt med kreosot, med tak af spån på bräder. Innehåller 4 kontor till förvaring af kol och smedredskap. 4 st. klensmedshärdar af tegel på grund af granit, med skorsten 8 fot över takåsen, med krans af granit. Smedjan är belägen å västra ändan, den östra upptagande halfva huset, är inredd till snickareverkstad. Ovanpå är vind till förvaring av diverse materialier.I snickareverkstaden, hvilken 1882 bifvit beklädd invändigt med papp på bräder, är afskrankning till sandbinge af ca 120 st bräder. I snickareverkstaden är uppsatt 1 st mitraljös med tillhörande rökgång af 3”x9” jernrör. Rödmåladt afträde i två afdelningar. Byggt 1872.

Draget 1875 - Panorama med Hus 15 i bakgrunden.
Draget 15.  Baracken  ”15”  1871 – 1955

Bostadsbarack med 16 st 2-rumslägenheter.  1913 var 64 personer mantalsskrivna i hus 15. Den blev utdömd 1952 och revs 1955.
1882 och 1888 – Boningshus, tvåvåningshus, byggdt af timmer, brädklädt och oljemåladt under tak af spån på bräder. Innehåller 16 st boningsrum, 8 kök och 4 förstugor och innanfönster till all rummen jemte köken. Alla rummen äro tapetserade. I boningsrummen finnas 10 jernkaminer och 6 mitrailiöser. I köken finnes 8 spishällar med rost och elsdtadsluckor. På vinden finnes 16 kontor. Från 1872 rödmåladt afträde i 4 afdelningar. Byggt 1871.

Draget 16.  Uthus 1872 – 1954
Uthus till hus 15.
1888 – Vedbodar till hus No.15. Innehåller 16 st bygdt af resvirke och bräder under tak af spån på bräder, rödmåladt. Framför huset är planeradt. Byggt 1872.

Draget 17. Uthus 1872 – 1954
Vedbodar till hus No.3  &  No.10
1888 – Bygdt af resvirke under tak af spån på bräder, rödmåladt. Innehåller 9 st vedbodar. Framför huset är planterat.  Byggt 1872.

Draget 18.  ”Höverkstan”  1881 – 1954
Ursprungligen stenverkstad för finstenshuggare  (byggnads- och monumentsten).
Man arbetade 10 tim per dag och knappt någon blev äldre där än 55 år p.g.a. silikos (stenlunga).  Den kallades senare ”Höverkstan” då man förvarade foder till hästarna där.  Riven på 1950-talet.
1882 och 1888 – Stenverkstad. Byggd af resvirke och bräder under tak af spån på bräder, med 10 st större fönster, hvilka till en del äro öfverspända invändigt med ca 225 kvadratfot jerntrådsduk. Huset, som är rödmåladt, står på ca 4 fot hög granitmur, i hvars midt är spår för rälbana.  Byggd 1881.

Draget 19.  Inskriptionsbod 1883 – 1954
Tillhörde Polerverkstaden.
1888 – 15 fot lång, 13 fot bred, bygdt af stolpvirke med dubbla brädväggar och packning av sågspån. Tak af dubbla bräder med pappmellanlägg, ytterst beslaget med asfaltpapp. I huset finnes en mitraljös med rökgång, samt 1 bord och hylla i 7 afdelningar. Byggd 1883.

 Draget 20.  Magasin 1883 – 1954
1888 – Bygdt af plank och bräder med halpöse, 30 fot långt och 20 fot bredt. Golf och ca 5 fot derintill af väggar utaf spåntade bräder. Tak af papp på bräder, rödmåladt.  Byggt 1883

53B Fabriksbyggnad Långa Raden för tillverkning av storgatste
Omkring 1900. Sotenäs Bildarkiv

Draget 21.  ”Långa Raden”  1886 – 1954
Stenverkstad för tillverkning av storgatsten.
1888 – Stenverkstad, 200 fot lång, 13 fot bred, bygdt af stolpvirke och bräder med halpröst.  Taket spåntäckt.  Byggt 1886.

Skorsten.  1870 – 1951
1888 – Skorsten bestående af grundmur ca 11 fot hög. Granitsockel ca 8 fot hög. Tegelmur ca 40 fot hög med kant af granit. Inuti skorstenen finnes en 50 fot lång ketting för sotning. Byggd 1870.

Wåghus.  1877 – 1954
1888 – Bygdt af resvirke och bräder under tak af spån på bräder, rödmålad. Byggt 1877. Wagnsvåg på 10 ton med 4 lösa lödjor. Byggd 1877.

 Stall. 1885 – 1954
1888 – Stående intill lastbrygga No.3, rödmåladt.  Byggt 1885.

Spruthus.  1872 – 1954
1888 – af Bräder under spåntak på bräder, rödmåladt.  Byggt 1872.

Redskapskur.  1865 – 1954
1888 – Stående i närheten af lastbryggorna, rödmåladt. Byggd 1865.

Svinhus. 1872 – 1954
1888 – af sten med tak af tegel på bräder. Byggt 1872 och 1875.

Snickarboden.
Här tillverkades bl a vagnarna som stenen forslades på samt åtskilliga hjul till dessa.

Klockstapel. 1872 – ?
1882 – Klockstapel stående på berget bakom hus No.1, af trä, rödmålad. Ombyggd 1888,  byggd 1872.

Boningshus / Buholmen 1873
Ö vid Skaftö, Lysekil, ca 3,6 km VNV om Fiskebäckskil.
1882 och 1888 – Arbetarebostad för Buholmen, byggd af resvirke, utvändigt klädd med tjärpapp och brädfodring, samt invändigt med bräder och tjärpapp. Yttertak af spån på bräder. Längd 35 fot, bredd 25 fot och höjd till ryggåsen 19 fot utom stenfot. Innehåller 1 sal, ett boningsrum & 1 kök. Alla rummen äro tapetserade och målade. Golfven dubbla med papp. I köket är öppen uppmurad spis, i salen tegelkakelugn med kamin, i boningsrummet jernkamin. Huset är rödmåladt. Sänglafvar för 32 man. Enmanssäng 1 st. 3 st lösa bord, 5 st bänkar.  Byggd 1873.

Stenmurar
1888 – Hus 1. Dubbel stenmur 475 löpfot, påbyggd 3 fots höjd ca 250 löpfot 1885. Byggd 1861.
Hus 3 och 10. Dubbel stenmur ca 324 löpfot. Byggd 1878.

Hus 4. Dubbel stenmur ca 125 löpfot. Byggd 1884.

Plantering
1888 – Omkring Hus 1,3,4,10,15 och 18 samt i materialgårdar – bestående af skärv och jord med plantering av buskar och träd samt mellan Polerverket och lastbryggorna.

Materialgård
1888 – Bestående af 385 fot stängsel med 3 portar, innehållande 385 st 9 fots bräder, 1080 löpfot läkt, 550 löpfot timmer, ca ¾ af planket är rödmåladt.  Bygdt 1873.

Kranvagn
1888 – Kranvagn med maskineri och axlar,  kranblock  med hjul på lastbrygga No. 2.  Byggd 1878.

Svängkranar
1888 – 1 st svängkran med maskineri uppställd på lastbrygga No.3. Byggd 1876.
1 st svängkran uppställd i Stora Klockebrottet med maskineri. Byggd 1878.
1 st svängkran vid Stenverkstad No.18 med maskineri. Byggd 1881.
1 st mindre svängkran vid Hus No.8. Byggd 1883.
1 st svängkran på Buholmen med maskineri. Byggd 1874.)

Kettingar
1888 – 1.138 löpfot af storlek ½” – ¾” till kranvagn (1856) och Lastbrygga No.2  (1878), kran på Lastbrygga No.3  (1875), kran i Klockbrott (1875),  förtöjning till Postbåt, till Stenverkstaden, Vinsch på Udden (1886).

Brandspruta
1888 – 1 st större Brandspruta med slang och strålrör. Från 1874.
1 st mindre Brandspruta med slang och strålrör. Från 1884.

Segelbåten ”Neptun”
1888 – Segelbåten ”Neptun”, däckad, med segel och öfriga inventarier, 2 kompasser. Byggd 1877.

Hästar.
1888 – 1 st Häst, brun med stjerna (1883), 1 st Häst, gul (1885)

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…