Korset

C A Kullgren avled vid ett besök på den första världsutställningen i Crystal Palace i London 1851 och det kors i ljus finkornig malmöngranit som företaget ställt ut restes på hans grav på svenska kyrkogården.

Korsets mörka patina beror troligtvis på inverkan av Londons fogg under de drygt 60 åren – i vanliga fall är graniten grå.

Ofta lär blixten sedan ha slagit ner runtomkring det och även de ”dåliga tiderna” började sedan korset restes på Draget enligt folkmun.

86 Korset
Foto Sven Lidbeck 1994

 

06 Minnestavlanvid korset (SL 1994)
Foto Sven Lidbeck 1994

Kullgrens stoft flyttades 1913 till Uddevalla och korset invigdes som minnessten på Draget i juli 1914.Minneskorset - Invigningen 1912Minneskorset – Invigningen 1914 – 3e och 4e från v – Viktor och Hilma Kullgren.  Från  Gertrud Hållén (1911-1999).

Från Bohusläningen den den 2.7.1914

Minnesfäst å Malmön afhålles i dag af Granitaktiebolaget C.A.Kullgrens Enka i Uddevalla med anledning af att 50 år förflutit sedan firmans Grundläggare herr C.A. Kullgrens död i London. Med anledning häraf torde några minnesord öfver den hänsofvne komma att uttalas vid det monument, hvilket förut stått på hans graf i London, men som i fjol, samtidigt med att hans stoff fördes till Uddevalla kyrkogård, förflyttades till Malmön och där upprestes. Till minnsfästen äro inbjudne aktieägare samt bolagets högre tjänstemän m.fl. Särskild förhyrd ångare afgår från Uddevalla med de inbjudna.

Från Bohusläningen den 7.7.1914

Minnesfästen å Malmön förra veckan, anordnad af Granitaktiebolaget Kullgrens Enka i Uddevalla och förut omnämnd i tidnngen, högtidlighölls inom samhället med riklig flaggning å husen samt fartygen i hamnen.

De inbjudna deltagarna i fästen ankommo till ön på torsdag middag kl. 1 med ångaren ”VALBORG”, hvarpå dracks kaffe m.m. i förvaltarbostaden.
Härefter ställdes färden till det å ön för några dagar sedan resta monumentet öfver firmans Grundläggare herr C.A. Kullgren, hvarest direktör Viktor Kullgren redogjorde för hur första tanken på värksamhet inom stenindustrin uppstod hos den hänsofne och anledningen till monumentets resande på Malmön.

Härefter uppvaktade logen ”STRANDLILJANS” sångkör med sång hvarpå från ett närbeläget större stenbrott saluterades med ett kraftigt sprängskott – laddat med 75 kilo dynamit.

Så besågs kyrkan, där musik utfördes av organisten fröken Börjesson samt sång af lärarinnor och skolbarn samt ön i öfvrigt. Hemfärden anträddes kl.5 e.m. med ångaren ”BYFJORDEN”

 

 

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…