Smeder

03 Villkor för smeder

Från Sotenäs kommunarkiv

IMG_0455
Fyra smeder – från vänster Valerius Olsson, James Olsson, Henry Olsson och Albin Olsson. Från Sotenäs Bildarkiv.

Smeder
Enigt mantalskrivnings- och husförhörslängderna 1861-69 var de första smederna på Malmön i nedan nämnd ordning –

Smeden Eric Christer Sjölund                               född 1821 i Nyköping
Smeden Olof Pehrsson                                           född 1833 i Lyse
Smeden Carl Brodin                                                född 1838 i Bäcke på Dal
Smeden Olof Andersson Friberg                         född 1833 i Gillberga
Smeden Gustav Svenson Svanström                 född 1807 i Billingsfors

En känd smedsläkt blev den som började med Olof Pehrsson som också byggde ”Draget 27” år 1861.  Samtliga hans 5 söner – Patrik, Karl, Albin, Albert och James (Jemy) blev alla smeder och var även omtalade som mycket musikaliska och yrket kom att gå i arv i fyra generationer i släkten –

Smeden Olof Pehrsson                                           född 1833
Smeden Patrik Olsson                                             född 1865
Smeden Gunnar Olsson                                          född 1894
Smeden Bertil Olsson                                              född 1922

Villkor för Smeder –  Malmöns Stenhuggeri den 1 November 1878

  1. Smeden får fritt till låns smidesverktyg, bälj, städ, härd o.d. men bekostar sig sjelf allt annat, såsom logis, mat, handtlangare, samt stenkol á 37 öre för kubikfot, brännstål á 17 öre för #, bessemerstål á 25 öre för #.
  2. Vid Stenhuggeriet annvändes verktyg dels af jern, dels af stål. Stålverktygen skola, då så erfordras, utsträcka till lämplig form, och betalas för sträckning af prickhacka 10 öre, och af bredhacka 8 öre.
  3. Stålning af jernverktyg skall ske med tillräckligt qvantum stål, som för prickhackor utgör 1/2 # för udd. Faller stålet utaf, då verktyget skall begagnas, så ditsätter smeden nytt utan serskild betalning.
  4. För uddar, som äro för mjuka, söndriga eller på annat sätt mindre goda, erhålles ingen betalning.
  5. Uppgörelse och aflöning sker en gång i månaden. Af nettoförtjensten insättes en sjettedel i Stenhuggeriets sparbank, hvilka medel få lyftas hvartannat år, och eger smeden dessförinnan ingen dispositionsrätt till dessa medel. Till sjukkassan betalas 50 öre i månaden.
  6. Smeden skall i öfrigt ställa sig till efterrättelse de vid Stenhuggeriet gällande ordningsregler.


Betingspriser                                                 Stålning   Hvässning

Prickhackor                                                    för udd         20 öre           2,5 öre
Bredhackor                                                     för udd         20 öre           2,5 öre
Spetshackor                                                    för udd         20 öre           2,5 öre
Putshammare, enkel                                    för udd                                  4 öre
Sätthammare                                                 för udd                                  7 öre
Sätthammare                                                 för styck       40 öre
Kantjern                                                           för udd                                   3 öre
Kantjern                                                           för styck       20 öre
Krushammare                                                för udd          30 öre            12 öre
Bergborr till 15 liniers diameter                för udd                                   3 öre
Klyftslägga, större                                         för styck       80 öre            17 öre
Klyftslägga, mindre                                      för styck       60 öre             9 öre
Stenmåkare                                                                                                      7 öre
Kilar med bleck, nya, arbetslön                för styck           4 öre
Kilar med bleck, rep. arbetslön,                för styck           2 öre
Spett                                                                                                                    5 öre
Vinkel, ny med justering, arbetslön,       för styck        40 öre
Vinkel, justering, arbetslön                        för styck                                 15 öre
Mallar, större och mindre                                                    33 öre

33741
Stenhuggarnas numrerade trälådor med verktyg som skall slipas av smederna.
Foto Ulf Andersson 1977.  Från Bohusläns Museum.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nytt kapitel…