Lärling – Stenhuggare

Lärlingsförbindelse01 Förbindelse som lärling

Från Sotenäs kommunarkiv

….antages som lärling i gatstenhuggeriyrket vid Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enkas Stenhuggerier å Malmön på följande villkor.

 1. Lärlingen förbinder sig att oafbrutet hela första året, som är lärlingsår, arbeta i stenhuggeriyrket, och erhåller lärlingen genom bolagets försorg fri läromästare de tre första månaderna. Lärlingen kan dock erhålla permission under storsillfisket. Lärlingen är skyldig att att vid anfordran tjenstgöra vid lastningar mot ersättning af 30 öre per timma.
 2. Lärlingen förbinder sig likaledes att under de två första åren efter lärlingsåret icke öfvergå i annan konkurrens firmas arbete. Dessutom ålägges lärlingen att inskrifva sig i härvarande gatstenshuggare-fackförening.
 3. Bryter lärling emot här gjorda bestämmelser, åligger honom att till Granitaktiebolaget återbetala sin andel af kostnaden för läromästaren, äfvensom att ersätta bolaget den förlust som bolaget med anledning av brutna förbindelser kan beräkna hafva lidit.

Med ofvanstående vilkor förklarar jag mig nöjd.

 

Malmön den

Bevittnas:

 

Stenhuggarkontrakt

24 Kontrakt för Stenhuggare

Från Sotenäs kommunarkiv

Undertecknade förbinda sig till Herr C.A. Kullgrens Enka i Uddevalla eller dess rätsinnehafvare om följande öfverenskommelse:

 1. Att på ön Malmön i Bohus Län, inom nedanskrifne terräng (eller å annan anvisad lämplig plats) hugga granit till sådan form och finhet oss föreskrifves.
 1. Betalningsprisen för stenarbetet beräknas godförskrifves i kontraböckerna enligt bilaga A samt under öfriga villkor detta kontrakt innehåller.
 1. För felaktig sten, som likvist på försök antages, återbär Stenhuggaren den ligvid han derför erhållet, om stenen efter skeppning, af rätte mottagaren kasseras och har stenhuggaren derefter ingen eganderätt till stenen.
 1. I s.k. fina stenbrottet samt några andra ovanliga stenbrott, som undantages, får ingen utan vederbörligt tillstånd arbeta.
 1. Winklar och Mallar, Tolkar, Rätskifvor m.m. åligger det Stenhuggaren att kontrollera, eller så ofta det kan behöfvas, tillsammans med förmannen jemföra med profmallar eller ritningar, ty får ingen, om stenen är felaktigt huggen, förebära att nämnde instrumenter äro felaktiga, sådan felaktighet är Stenhuggarens ensak.
 1. Den terräng hvarinnom sten får tagas som i #1 afses,  är i närhet af den anlagda Rälvägen,  nemligen innom 100 fot norr om vägens början,  innom 470 fot på den sidan där bergen dossera nedåt Rälvägen,  och inom xxx fot på den sidan hvarest bergen dosera xxx  åt mot Rälvägen,  likvist får sten ej huggas i klyftor eller hålor eller för afhemtning och framdragning från obekväma platser.

  Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
  Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!


  Nästa kapitel…