Vargar

I Bohuslänningen kunde man 1963-10-10 se ett foto med texten ”Utanför den gamla polerverkstaden på Draget ligger ett par dussin kasserade granitarbeten”.

Närmare 100-talet arbeten i granit ligger utslängda huller om buller bland skrotstenshögar och skärv. Där har de legat i många år och troligtvis kommer de att få ligga orörda även i framtiden. Många av arbetena äro utomordentligt vackert formade med rena gråa granitytor precis som när graniten en gång tagits ur de olika småbrotten som fanns runt omkring på Draget…..

Detta var ett problem för finstenshuggarna. Ville det sig riktigt illa kunde en finstenshuggare förlora en hel månadsförtjänst eller mer om han råkade få en smärre defekt på sitt arbete i slutskedet – om arbetet inte kunde godkännas utgick inte någon ersättning.

Om han pga otur, eller ett fel i själva stenen, misslyckades så att den inte gick att använda (”varg”) fick han till en början ingen betalning för sitt arbete och måste själv betala sina verktygs- och smideskostnader.  Senare överenskoms dock om timlön för arbetet samt ersättning för verktygen.

På 1960-talet fanns det gott om dessa kasserade granitarbeten – så kallade ”vargar” – i form av kolonner kapitäler, kullergångar, lock till en sarkofag etc. ute på Draget men idag är tyvärr de flesta av dem ”försvunna” till privat ägo både på ön och till fastlandet.

Vidare kunde man läsa i artikeln att ”På flera ställen på Draget, som ligger på Bohus Malmöns västsida kan man finna kasserade stenarbeten som vittnar om den gamla verksamhet som bedrevs där för ca 100 år sedan…..

Numera är tillverkningen vid det gamla ångsliperiet nedlagd nedlagt sedan många år tillbaka, men på planen intill finns ännu några rester i form av vackra stenarbeten som påminner om den tid då det här ute förädlades sten som sedan transporterades ned till den lilla hamnen där en gammal galgkran lyfte stenen ned i väntande skutor.

IMG_0279
Foto Terje Fredh 1963. Fortfarande finns ett flertal ”vargar” kvar ovanför tidigare Polerverkstaden. Från Bohusläns Museum.

77313
Foto Ulf Andersson 1977.  Från Bohusläns Museum. Rester av finhuggen sten, sk ”Vargar” vid f.d. polerverket, Draget.

Vargar ovanför hamnen 1994 (SL)Foto Sven Lidbeck 1994. Tyvärr börjar nu antalet vargar som ligger kvar ovanför Nyckelhamn att minska kraftigt. 

89 Pelarna
Foto Sven Lidbeck 1994. Vargar / Pelare bakom Gula Huset som senare har rests längs vägen mot hamnen. 

Kraven på precision för storstenen och finstenen var mycket höga. Vid huggning av stenvalsar, som tog omkring en månad att hugga och som i regel var 7 meter långa med en diameter på 60-120 cm, tolererades endast en avvikelse av 1,5 mm!

bildFoto Sven Lidbeck 2014. Pelarna / Vargarna är nu resta och står längs vägen mot Nyckelhamnen.

05 Vargar vid hamnen 1994 (SL)
Foto Sven Lidbeck 1994. Vargar vid Nyckelhamnen hamnen som senare flyttades fram av kommunen till Centrumhuset.  .

Långe Jan
Långe Sten på Draget som är den längsta vargen av dem alla.
Den höggs 1915 och är 13 m lång. Foto Terje Fredh 1963. Från Bohusläns Museum.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nytt kapitel…